Adatvédelmi szabályok

INKOUTLET.HU KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PREAMBULUM

Az INKOUTLET.HU Kft. (továbbiakban: Társaság) ügyfelei személyes adatait a jogszabályoknak és a jelen adatvédelmi szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) foglalt elvárásoknak megfelelően gyűjti és bizalmasan kezeli. A Társaság gondoskodik a birtokába jutott adatok biztonságáról, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, és megteszi azokat a technikai, szervezési, biztonsági intézkedéseket, amelyek a hatályos jogszabályok adatvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság az Ügyfeleit a jogszabályoknak megfelelően tájékoztassa a Társaság által kezelt személyes adataik köréről, az adatkezelés céljáról, módjáról és az adatok kezelésével kapcsolatos minden egyéb tényről, valamint, hogy biztosítsa az adatvédelem elveinek és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, és megakadályozza az Ügyfelek adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását.
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1. Jogszabályi alapok

A Szabályzat jogszabályi alapját az alábbi jogszabályok képezik:

1. a) Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk;

2. b) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.);

3. c) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

4. d) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EU 2016/679 rendeletnek (GDPR – General Data Protection Regulation)
1.2. Értelmező rendelkezések

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

ügyfél: olyan természetes vagy jogi személy, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki vagy amely a Társaságnál szerződéskötés céljából érdeklődik, valamint, aki vagy amely a Társasággal már szerződéses viszonyban áll;

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például azok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, így adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése is;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján személyes adatok feldolgozását végzi;

adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Portál: a Társaság nyilvános weboldala.
II. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE
2.1. Az adatkezelés jogalapja, alapelvei

A Társaság az Ügyfél személyes adatainak kezelésére az érintett Ügyfél hozzájárásával jogosult.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Az Ügyfelet – egyértelműen és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Ügyfél adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. A Társaság jelen szabályzat közzétételével tesz eleget ezen kötelezettségnek.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

1. a) felvételüknek és kezelésüknek tisztességesnek és törvényesnek kell lenniük;
b) pontosnak, teljesnek és ha szükséges időszerűnek kell lenniük;
c) tárolásuk módjának alkalmasnak kell lennie arra, hogy az Ügyfelet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

2.1.6. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az Ügyfelek magánszférájának védelmét.

2.1.7. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

2.1.8. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

2.1.9. Az ügyfél tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, mely esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – a Társaság megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

2.2. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

2.2.1. A szerződéskötés miatt érdeklődő Ügyfelek esetében az Ügyfelek azonosítása, ill. a szerződést kötő Ügyfelek esetében a Szerződés létrehozatala, tartalmának meghatározása céljából az alábbi adatokat kezeli a Társaság:

1. Az Ügyfél neve, lakcíme, tartózkodási helye, illetve székhelye, értesítési címe, telefonszáma és elektronikus levelezési címe;

2. Természetes személy esetén az Ügyfél születési neve, anyja születési neve, születési helye és ideje (átutalással történő díjfizetés esetén bankszámlaszáma);

3. Nem természetes személy esetén az Ügyfél cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint pénzforgalmi jelzőszáma;

4. A telefonálás, látogatás időpontja;

5. A keresett ingatlan jellege, elhelyezkedése, megközelíthetősége, területe, az ingatlanon végezni kívánt tevékenység típusa.

Az Ügyfél kifejezett hozzájárulása vagy kérése alapján a Társaság jogosult az Ügyfél egyéb olyan személyes adatainak kezelésére, amelyek megkönnyíthetik a kapcsolattartást.

2.3. Adatkezelés időtartama

A Társaság a jogviszony megszűnését követő 1 évig kezeli ill., tárolja az Ügyfelei adatait. Amennyiben nem jön létre jogviszony a Társaság és az Ügyfél között, akkor az adatokat a keletkezésüket követő egy évig kezeli ill. tárolja a Társaság, a 2.3.2. pontban foglalt kivételekkel.

Amennyiben erre vonatkozó írásbeli kérelmet nyújt be az Ügyfél, akkor a kezelt adatok törlésre kerülnek és az adatkezelés megszűnik.

2.4. Adatok megismerhetősége, továbbítása

A Társaság alkalmazottai, megbízottai jelen Szabályzattal összhangban lévő adatvédelmi és titoktartási kötelezettségükkel összhangban jogosultak a Társaság rendelkezésére álló személyes adatokat megismerni és kezelni.

Az Ügyfél személyes adatai a Társaság regisztrált ingatlan hirdetői, ill. a cégcsoporthoz tartozó társaságok részére továbbításra kerülhetnek.

A Társaság a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, az államigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos megkeresésére személyes adatot adhat ki a hatóság részére. Erre csak abban esetben kerülhet sor, amennyiben a megkereső hatóság pontosan megjelölte az adatközlés pontos célját, illetve az adatok körét. A Társaság személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A Társaság által kezelt Ügyféli adatok átadhatók:

1. a) azoknak, akik a Társaság megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végzik;

2. b) a számlázási és forgalmazási kérdésekből eredő jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére;

3. c) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 47. §-ának rendelkezései alapján a végrehajtónak.

2.4.4. A Társaság által kezelt személyes adatok akkor továbbíthatók, ha az adatkezelés feltételei az adattovábbítás esetén is teljesülnek minden egyes személyes adatra nézve.

2.4.5. Az Ügyféli adatokat a fentiek szerint átvevőket a Társasággal azonos titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.
III. A TÁRSASÁG ÁLTAL ÜZEMELTETETT PORTÁLRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

3.1. A Portál meghatározott részeihez való hozzáférést a Társaság regisztrációhoz köti, melynek során a Társaság a felhasználó személyes adatainak (név, telefonszám,e‐mail cím,stb.) birtokába juthat, de a Portálon történő adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

3.2. A Társaság a Portálon az e‐mail címüket megadó ügyfelek részére meghatározott esetekben (pl. regisztrációt köszönő levél) automatikus elektronikus válaszlevelet küldő szoftvert alkalmaz.

3.3. A Társaság a Portálon történő felhasználói regisztrációk, oldallátogatások elemzése érdekében a forgalom mérésére szolgáló Google eszközöket (pl. Google Analytics, Google Webmaster Tools, Google Adwords) alkalmaz. Ezeken keresztül a Portálra ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP‐ címei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat a Társaság kizárólag statisztikák készítésére használja fel, például annak megállapítása céljából, hogy a Portál mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP‐ címeket a Társaság semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személyesen beazonosítható lenne, ugyanakkor meghatározott esetekben ezek a címek és a naplófájlok személyes adatnak minősülnek. A Portál egyes részeinek letöltésekor, továbbá a felhasználónak a Portálról elérhető reklámszerverekre történő belépésekor ‐ ideértve a Google rendszerében a Google Adwords segítségével „szponzorált linkek” felirat alatt a Társaság által megjelentetett, vállalkozásának népszerűsítését szolgáló marketingcélú hirdetéseket is ‐, a Társaság kisméretű, adott esetben személyes adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából.

3.4. A felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a Társaság cookie‐t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie‐k küldését bármikor meg is tilthatja. Ugyanakkor a cookie‐k el nem fogadásakor egyes oldalak nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

3.5. A Portál megtekintésével a felhasználó és a Társaság távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez a Társaság részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően a Társaság az adatvédelmi joghatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez a Portált elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a birtokába jutott személyes adatokat és egyéb információkat üzleti titokként köteles kezelni. A Társaság a felhasználó által a Portál igénybe vételével az Interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

3.6. Amennyiben a Társaság tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adja meg; a Portálon nyilvánosan hozzáférhető, vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy annak nem minősülő adatokat harmadik személy jogait vagy jogszabályt sértő módon használja; vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte, illetve a Portál használata során kárt okozott, a Társaság megteszi a szükséges jogi intézkedéseket a fenti magatartásokat megvalósító személy jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. A Társaság az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása érdekében.
IV. AZ ÜGYFELEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK
4.1. Az Ügyfél a Társaságnál kérelmezhető jogai

1. a) tájékoztatás személyes adatai kezeléséről,

2. b) személyes adatainak helyesbítése,

3. c) a kezelt adatai körének korlátozását

4. d) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlése vagy zárolása valamint,

5. e) kezelt adatai továbbítása.
4.2. Tájékoztatás nyújtása

Az Ügyfél kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat, valamint arról, hogy történik-e az Ügyfélre vonatkozó adatkezelés és ha igen, akkor mely adatait kezelik.

A Társaság az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Ügyfél tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adattovábbításra vonatkozó nyilvántartás – és ennek alapján a tájékoztatási kötelezettség – időtartamát az adatkezelést szabályozó jogszabály korlátozhatja. A korlátozás időtartama személyes adatok esetében öt évnél rövidebb nem lehet.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

Az adatkezelő köteles az Ügyféllel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. A felvilágosítás megtagadása esetén a Társaság tájékoztatja az Ügyfelet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.
4.3. Helyesbítéshez való jog

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.
4.4. Törléshez való jog

A személyes adatot törölni kell, ha

1. kezelése jogellenes;

2. az Ügyfél kéri;

3. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

5. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
4.5. Tiltakozási jog

Az Ügyfél tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

1. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Társaság, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

2. b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a Társaság az Ügyfél tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az Ügyfél a Társaság döntésével nem ért egyet, illetve ha a Társaság a határidőt elmulasztja, az Ügyfél az Infotv. 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

A Társaság az Ügyfél adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha a Társaság egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

4.6. Adattovábbítási jog

Bárki kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat olvasható formátumban (pl. doc, pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaság, mint eredeti adatkezelő.

4.7. Bírósági jogérvényesítés

Az Ügyfél a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ügyfél választása szerint – az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az Ügyfél pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az Ügyfél tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve kért adat adatátvevő javára történő kiadására kötelezi.

A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú Ügyfél e törvényben védett jogai megkövetelik.

4.8. Kártérítés és sérelemdíj

Az adatkezelő az Ügyfél adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Ügyféllel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
V. A TÁRSASÁG ADATVÉDELEMMEL,
ADATBIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI ELŐÍRÁSAI

5. A Társaság alkalmazottai, alvállalkozói és megbízottai jelen Szabályzattal összhangban lévő adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek.

A Társaság az adatokba harmadik személyeknek betekintést az Ügyfél szóbeli engedélye nélkül nem enged. Ez alól kivételt képez a jogszabályon alapuló adatszolgáltatási kötelezettség.

A Társaság az Ügyfél személyes adatait védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen.

Az adatbiztonság megvalósítása érdekében a Társaság garantálja, hogy illetéktelen személyek fizikailag nem férhetnek hozzá sem a papíralapú, sem pedig az informatikai rendszer egyetlen eleméhez sem.

A személyes adatok megsértésének észlelése esetén a Társaság haladéktalanul köteles a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak bejelenteni.

Az Ügyfél köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak visszaélésre alapot nem adó módon történő megválasztása érdekében.
VI. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE


Név: INKOUTLET.HU Kft.
Székhely: 1147 Budapest, Szentes utca 48/B.
Cégjegyzékszám: 01-09-379948 
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 29038372-2-42
Képviselő: Becse András ügyvezető
Telefon: +36/20-416-5661
E-mail: info@inkoutlet.hu

Az adatkezelő

1. a) közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az Ügyfelek jogainak biztosításában;

2. b) ellenőrzi az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását;

3. c) kivizsgálja a hozzá beérkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót;

4. d) elkészíti a belső adatvédelmi nyilvántartást;

5. e) gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról [Infotv. 24. § (2)].

Jelen Adatkezelési szabályzatot a Társaság elektronikus formában elérhetővé teszi a www.inkoutlet.hu honlapján.

© Copyright 2021 - www.inkoutlet.hu
Vétel / Purchase  |  Data protection  |  Legal notice  |  facebook 

AI Website Generator